OKSoubory cookies nám pomáhají pro vás zajistit kvalitnější uživatelskou zkušenost, která je přizpůsobena vašim potřebám. Procházením těchto webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s používáním souborů cookies. Více informací a aktualizace nastavení pro soubory cookies
 • Home
 • Zavřítsmluvní Podmínky
 • ZAVŘÍTSMLUVNÍ PODMÍNKY

  ZAVŘÍTSMLUVNÍ PODMÍNKY

  SMLUVNÍ PODMÍNKY

  Smluvní podmínky společnosti Havana Club International S.A. 

  Následující smluvní podmínky užívání („Smluvní podmínky“) upravují Vaše užívání internetových stránek Havana Club www.havana-club.com, jež zahrnují, bez omezení, domovskou stránku, vstupní stránku a všechny další stránky provozované pod stejným doménovým jménem nejvyššího řádu, a veškerý obsah tam umístěný („Stránky“) tak, jak byl poskytnut společností Havana Club International S.A., („Havana Club International S.A.“). Společnost Havana Club International S.A. si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit Smluvní podmínky umístěním takovýchto změn na stránky. UŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK PŘIJÍMÁTE A SOUHLASÍTE S TĚMITO SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI TAK, JAK SE VZTAHUJÍ NA VAŠE UŽÍVÁNÍ STRÁNEK. Pokud s těmito Smluvními podmínkami nesouhlasíte, nejste oprávněni na Stránky vstoupit ani je jinak užívat. Užíváním Stránek po jakýchkoliv změnách Smluvních podmínek souhlasíte s tím, že budete všemi takovýmito změnami vázání. 

  Věkový požadavek k užívání těchto stránek: 

  Stránky jsou určeny výlučně k užívání a využívání osobami, jejichž zákonný věk dosáhl hranice vyžadované ke koupi a konzumaci alkoholických nápojů („Zákonný věk“) v zemi, ve které mají bydliště. K přístupu nebo jinému užívání Stránek a s nimi spojených služeb musíte dosahovat nebo být starší hranice Zákonného věku. Osobám nedosahujícím Zákonného věku je zakázáno užívat Stránky nebo takovéto služby jakýmkoliv způsobem. Určitý obsah umístěný na Stránkách může obsahovat materiály, které mohou být považovány za nevhodné nebo urážlivé. Považujete-li jakýkoliv materiál umístěný na Stránkách za nevhodný nebo urážlivý, prosíme Vás, abyste tyto Stránky nenavštěvovali. 

  Vlastnická práva: 

  Pokud jde o vztah mezi Vámi a společností Havana Club International S.A. (včetně jejích přidružených společností), je společnost Havana Club International S.A. vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem všech ochranných známek, a/nebo známek služeb, které se na Stránkách vyskytují, a vlastníkem autorských práv nebo držitelem licence k obsahu a/nebo informacím na Stránkách, pokud nebude uvedeno jinak. S výjimkou případů zde upravených Vám užívání Stránek neposkytuje licenci k jakémukoliv obsahu, vzhledu nebo materiálům, k nimž můžete mít na Stránkách přístup. Jakékoliv obchodní užití Stránek je přísně zakázáno, s výjimkami zde stanovenými nebo jinak schválenými společností Havana Club International S.A. Nejste oprávněni stahovat nebo ukládat kopie jakéhokoliv obsahu s výjimkou případů stanovených v těchto Smluvních podmínkách nebo povolených na Stránkách, a to pro jakékoliv účely. Můžete si však výlučně pro Vaše osobní účely nebo záznamy vytisknout jednu (1) kopii informací na Stránkách. Budete-li Stránky užívat jiným způsobem, s výše stanovenými výjimkami, může dojít k porušení autorských práv a můžete být vystaveni odpovědnosti za takovéto neoprávněné užívání. Umístěním na Stránky, neposkytuje společnost Havana Club International S.A. žádnému uživateli jakoukoliv licenci nebo jiná oprávnění k její ochranným známkám, známkám služeb, jinému materiálu, jenž může být předmětem autorského práva, ani žádnému jinému duševnímu vlastnictví. Rovněž souhlasíte a uznáváte, že společnost Havana Club International S.A. je oprávněna jakýmkoliv způsobem užívat jakékoliv nápady, koncepty, metody, systémy, návrhy, plány, techniky nebo jiné podobné materiály, které umístíte nebo jinak sdělíte na Stránkách. Internetový přístup: Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že ve spojení s Vaším užíváním Stránek a služeb jste povinni: (a) poskytnout vlastní přístup k síti World Wide Web a zaplatit jakékoliv servisní poplatky spojené s takovýmto přístupem a (b) poskytnout veškeré vybavení potřebné k vytvoření takovéhoto přístupu k a spojení se sítí World Wide Web, včetně počítače, softwaru, modemu a prostředků pro spojení s nebo přístupem na Internet. Společnost Havana Club International S.A. neodpovídá za žádné selhání, chyby, poruchy nebo jiné nepříznivé události, jež mohou nastat v důsledku Vašeho užívání Stránek. 

  Uživatelské informace: Během Vašeho užívání Stránek můžete být požádáni, abyste společnosti Havana Club International S.A. poskytli určité informace (takovéto informace jsou dále označovány jako „Uživatelské informace“). Zásady shromažďování a užívání informací společností Havana Club International S.A. ve vztahu k takovýmto Uživatelským informacím jsou upraveny v Zásadách ochrany dat na Stránkách. Uznáváte a souhlasíte s tím, že jste výhradně odpovědni za správnost a obsah Uživatelských informací. 

  Vyloučení důvěrnosti dat: 

  Užíváním těchto Stránek souhlasíte a uznáváte, že se žádnými ze sdělení a/nebo informací přenášených Vámi nebo prostřednictvím Stránek nebude nakládáno jako s důvěrnými nebo chráněnými. 

  Chování uživatelů: Odpovídáte za to a souhlasíte s tím, že během užívání těchto Stránek nebudete prostřednictvím Stránek nahrávat, umísťovat nebo přenášet nebo distribuovat ani jinak zveřejňovat žádné materiály, které: (a) jsou chráněny autorským právem nebo jiným majetkovým právem nebo právem duševního vlastnictví, nebo odvozenými díly ve vztahu k nim, s výjimkou případů zde stanovených, nebo bez toho, abyste předtím obdrželi svolení od nás nebo vlastníka autorských práv; (b) jsou nezákonné, výhružné, rušivé, znesvěcující, křivdící, hanlivé, vulgární, obscénní, pomlouvačné, klamavé, podvodné, obsahují výslovné nebo grafické znázornění nebo líčení sexuálních aktů (včetně ale bez omezení na sexuální jazyk násilné nebo výhružné povahy zaměřený proti jednotlivci či skupině jednotlivců, zasahující do soukromí jiného, nebo nenávistné, (c) omezují nebo brání jinému v užívání a využívání Stránek, (d) představují nebo podporují jednání, že by představovalo trestný čin nebo zakládalo občanskoprávní odpovědnost, nebo (e) obsahují virus nebo jinou škodlivou složku, reklamu jakéhokoliv druhu, nebo nepravdivé nebo zavádějící označení původu nebo uvedení skutečností. Rovněž odpovídáte za to a souhlasíte s tím, že nebudete: (a) vydávat se za nebo nepravdivě uvádět Vaši příbuznost s jakoukoliv jinou osobou nebo subjektem; (b) nahrávat, umísťovat, zveřejňovat, přenášet, reprodukovat, distribuovat ani žádným způsobem těžit z jakýchkoliv informací nebo jiných materiálů získaných prostřednictvím Stránek pro obchodní účely (jiné než výslovně povolené poskytovatelem takovýchto informací nebo jiného materiálu); (c) podílet se na spammingu nebo floodingu; nebo (d) pokoušet se prostřednictvím Stránek získat neoprávněný přístup k jiným počítačovým systémům. S výjimkou případů zde výslovně povolených nejste oprávněni nahrávat, umísťovat, zveřejňovat, reprodukovat, přenášet ani žádným způsobem distribuovat jakoukoliv součást Stránek samotných nebo z nich odvozená díla, jelikož Stránky jsou předmětem autorského práva. Společnost Havana Club International S.A. není povinna monitorovat žádný obsah na Stránkách nebo jimi zprostředkovaný a nepřebírá v tomto smyslu žádný závazek. Uznáváte a souhlasíte však s tím, že společnost Havana Club International S.A. si zachová právo monitorovat stránky a zveřejnit jakoukoliv informaci, jež bude potřebná nebo vhodná ke splnění zákona nebo jiného právního předpisu, k řádnému provozu Stránek, nebo k ochraně společnosti Havana Club International S.A. nebo její uživatelů. Společnost Havana Club International S.A. nebude záměrně monitorovat nebo zveřejňovat žádné soukromé zprávy elektronické pošty, pokud to nebude vyžadováno zákonem. Společnost Havana Club International S.A. si vyhrazuje právo odmítnou umístit nebo odstranit jakoukoliv informaci nebo materiály, zcela nebo zčásti, které jsou dle její úvahy nepřijatelné, nežádoucí, nevhodné nebo v rozporu s těmito Smluvními podmínkami. Souhlasíte, že odškodníte a budete chránit společnost Havana Club International S.A., její vedoucí osoby, úředníky, zaměstnance, jednatele a přidružené osoby před všemi a jakýmikoliv nároky, finančními závazky, náklady a výdavky včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které jakýmkoliv způsobem vyvstanou z Vašeho užívání Stránek nebo umístění nebo přenosu jakékoliv zprávy, informací, softvéru nebo jiných materiálů Vámi prostřednictvím Stránek. 

  ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK: 

  TYTO STRÁNKY, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VEŠKERÝ OBSAH, FUNKCE A MATERIÁLY, JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“, BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLICITNÍ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA JAKOUKOLIV ZÁRUKU ZA INFORMACE, ÚDAJE, SLUŽBY ZPRACOVÁNÍ DAT NEBO NEPŘETRŽITÝ PŘÍSTUP, JAKÝCHKOLIV ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE DOSTUPNOSTI, PŘESNOSTI, UŽITEČNOSTI NEBO OBSAHU NEBO INFORMACÍ A JAKÝCHKOLIV ZÁRUK ZA TITUL, NEPORUŠENÍ, PRODEJNOST NEBO ZPŮSOBILOSTI K URČITÉMU ÚČELU. SPOLEČNOST HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. NEPOSKYTUJE ZÁRUKU ZA TO, ŽE STRÁNKY NEBO FUNKCE, ZOBRAZENÍ NEBO OBSAH TAM OBSAŽENÉ BUDOU VČASNÉ, BEZPEČNÉ, NEPŘERUŠENÉ NEBO BEZCHYBNÉ, NEBO ŽE PORUCHY BUDOU OPRAVENY. SPOLEČNOST HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. NEPOSKYTUJE ZÁRUKU ZA TO, ŽE TYTO STRÁNKY SPLNÍ POŽADAVKY UŽIVATELŮ. ŽÁDNÁ RADA, VÝSLEDKY ANI INFORMACE, AŤ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, KTERÉ OBDRŽÍTE OD SPOLEČNOSTI HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. NEBO PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK, NEZAKLÁDAJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ BY ZDE NEBYLA VÝSLOVNĚ UVEDENA. POKUD NEJSTE SE STRÁNKAMI SPOKOJENI, VAŠÍM JEDINÝM PROSTŘEDKEM NÁPRAVY JE UŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK UKONČIT. 

  OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: 

  SPOLEČNOST HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A., ŽÁDNÁ Z JEJÍ VEDOUCÍCH OSOB, ÚŘEDNÍKŮ, ZAMĚSTNANCŮ, JEDNATELŮ, PŘIDRUŽENÝCH OSOB NEBO POSKYTOVATELŮ OBSAHU NEBO SLUŽEB NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNA ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ NEBO REPRESIVNÍ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO PŘÍMO ČI NEPŘÍMO SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM, NEBO NESCHOPNOSTÍ UŽÍVAT STRÁNKY NEBO OBSAH, MATERIÁLY A FUNKCE S NIMI SPOJENÉ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ZTRÁTU PŘÍJMU, NEBO OČEKÁVANÉHO ZISKU NEBO ZTRÁTU PODNIKU NEBO ZTRÁTU PRODEJE, I POKUD BY SPOLEČNOST HAVANA CLUV INTERNATIONAL S.A. NEBO TAKOVÝTO JEDNOTLIVEC BYL O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD POUČEN. V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH NENÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZE NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY DOVOLENO, PROTO SE NĚKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ NA NĚKTERÉ UŽIVATELE NEUPLATNÍ. SPOLEČNOST HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA NEBO VE SPOJENÍ S JAKÝMKOLIV OBSAHEM UMÍSTĚNÝM, PŘENESENÝM, VYMĚNĚNÝM NEBO PŘIJATÝM JAKÝMKOLIV UŽIVATELEM NEBO JINOU OSOBOU NEBO JEJICH JMÉNEM ČI PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. ZA VEŠKERÉ ŠKODY, ZTRÁTY, A DŮVODY ŽALOBY (AŤ SMLUVNÍ NEBO DELIKTNÍ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA NEDBALOST NEBO JINOU PŘÍČINU) VYVSTÁVAJÍCÍ ZE SMLUVNÍCH PODMÍNEK NEBO VAŠEHO UŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK VŮČI VÁM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ V SOUHRNU 100 EUR. 

  Odkazy z a na Stránky: 

  Uznáváte a souhlasíte s tím, že společnost Havana Club International S.A. nenese odpovědnost za přesnost nebo dostupnost informací poskytovaných internetovými stránkami, na které se můžete ze Stránek připojit („Připojené stránky“). Odkazy na Připojené stránky nepředstavují schválení nebo propojení takovýchto stránek nebo obsahu, výrobků, reklamy nebo jiných materiálů na takovýchto stránkách prezentovaných, se společností Havana Club International S.A. Společnost Havana Club International S.A. nevytváří, needituje, ani nemonitoruje tyto Připojené stránky. Uznáváte a souhlasíte s tím, že společnost Havana Club International S.A. není odpovědná, ať přímo nebo nepřímo, za žádnou škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou užíváním nebo důvěrou v jakýkoliv takovýto obsah, zboží nebo služby dostupné na takovýchto Připojených stránkách, nebo ve spojení s takovýmto užíváním nebo důvěrou. 

  Použitelné právo: 

  Tyto Stránky jsou provozovány z Francie. Ve všech záležitostech týkajících se těchto internetových stránek bude použitelným právem právo Francie. Společnost Havana Club International S.A. netvrdí, že materiály na Stránkách jsou vhodné nebo dostupné pro užití v jiných oblastech. Osoby, které si zvolí přístup na Stránky z jiných oblastí, tak činí z vlastní iniciativy, a jsou odpovědny za dodržení souladu s místními zákony, pokud a v takovém rozsahu, v jakém se uplatní. 

  Různé: 

  Změny Stránek a služeb. Společnost Havana Club International S.A. si vyhrazuje právo dle vlastní úvahy z jakéhokoliv důvodu ukončit, změnit, pozastavit nebo přerušit jakoukoli část Stránek, včetně, ale bez omezení na obsah, zobrazení nebo čas dostupnosti. Společnost Havana Club International S.A. také může bez upozornění nebo pokuty zavést omezení na určitá zobrazení Stránek nebo omezit Váš přístup k části Stránek nebo k celým Stránkám. 

  Zástupce dle zákona o autorském právu: 

  Společnost Havana Club International S.A. respektuje práva duševního vlastnictví jiných osob a vyžaduje, aby osoby užívající Stránky činily totéž. Jste-li přesvědčeni, že Vaše dílo bylo okopírováno způsobem, jež zakládá porušení autorského práva, postupte prosím níže uvedenému Zástupci pro autorská práva následující informace: - Vaší adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu; - popis díla podléhajícího autorskému právu, u nějž dle Vašeho názoru došlo k porušení autorského práva; - popis místa, kde je dle Vašeho názoru umístěn porušující materiál; - Vaše prohlášení, že v dobré víře věříte, že jste ke spornému užívání neposkytli oprávnění vy, vlastník autorských práv, jeho zástupce nebo že takovéto oprávnění nevzniklo ze zákona; - elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv; a - Vaše prohlášení, učiněné pod hrozbou trestu za křivé svědectví, že výše uvedené informace ve Vašem Oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo oprávněni jménem vlastníka autorských práv jednat. 

  Zástupce pro autorská práva: contact@havana-club.com

  Iframe